Valimiskomisjoni otsuste vaidlustamine

Nende valimiste eel on Vabariigi Valimiskomisjoni ja Riigi Valimisteenistus asunud infot süsteemselt kustutama seoses interneti aadresside ümbertõstmisega. Septembri alguses oli kandidaatide esitamise tähtpäev ja paar päeva enne tähtaega, võeti kasutuselt maha vvk.ee leht, mida oli aastaid ja mitmeid valimisi kasutatud just valimiskomisjoni kohta info avaldamiseks. Samuti valimistulemusteks.

Asemele võeti valimised.ee leht, mida eelmistel kordadel oli kasutatud vaid elektrooniliseks valimiseks. Alates 2009. aasta suvest valimisrakenduse allalaadimiseks. Isegi elektroonilise valimise kohta käiv info nagu süsteemi dokumendid, valimistulemus ja statistika olid varasemalt vvk.ee lehel.

Info ümbertõstmine oleks tulnud teha mitu kuud enne valimisi, sest praegu tõi see kaasa suuremahulise segaduse. Või oligi see eesmärk? Näiteks läks kaduma info valimiste kohta kaebuse esitamiseks.

Vanal vvk.ee lehel oli selge ja ammendav selgitus VVK-le kaebuse esitamisest (pärit arhiivist):

Kaebus
Valimiste käigus tekkinud vaidluste lahendamiseks on valimisseadustes ja rahvahääletuse seaduses ettenähtud kaebuste läbivaatamise kord. Kuna valimiskaebused vajavad kiiret lahendamist, näevad valimisseadused ette kohustusliku kohtueelse menetluse korra ning kaebuste läbivaatamise õigus on antud Vabariigi Valimiskomisjonile. Vabariigi Valimiskomisjoni otsus või toiming vaidlustatakse otse Riigikohtus. Samuti on kaebuste läbivaatamiseks ette nähtud lühikesed menetlustähtajad.
Kaebuse sisu
Kaebus on Vabariigi Valimiskomisjonile esitatav seaduse nõuete kohaselt vormistatud taotlus vaadata läbi ja tühistada valla või linna valimiskomisjoni otsus või tunnistada seadusevastaseks valimiste korraldaja või valla või linna valimiskomisjoni toiming. Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse või toimingu peale saab kaebuse esitada Riigikohtule. Kaebuse esitamise õigus on ainult isikul, kes leiab, et toimingu või otsusega rikutakse tema õigusi. Avalikes huvides kaebust esitada ei saa.
Vaidlustada saab ainult valimiskomisjoni otsust või toimingut. Näiteks ei saa vaidlustada volikogu või valla- või linnavalitsuse üksikakte, mis on vaidlustatavad halduskohtus.
Menetlustähtajad
Kaebus tuleb esitada valimiskomisjonile kolme päeva jooksul arvates vaidlustatava otsuse või toimingu tegemisest või valimiste korralduse puuduse kohta esitatud avalduse läbivaatamisest.
Vabariigi Valimiskomisjon vaatab kaebuse läbi viie tööpäeva jooksul arvates kaebuse laekumisest.
Kellele kaebus esitatakse
Kaebus jaoskonnakomisjoni, maakonna valimisjuhi või riigi valimisteenistuse toimingu või  valla või linna valimiskomisjoni otsuse või toimingu peale esitatakse Vabariigi Valimiskomisjonile.
Kaebuse vormistamine
Kaebus vormistatakse kirjalikult ja selles märgitakse:
1) kaebuse esitaja nimi, isikukood või selle puudumisel sünniaeg või registrikood, aadress ja sidevahendite andmed;
2) kaebuse esitaja esindaja nimi, aadress ja sidevahendite andmed, kui kaebuse esitajal on esindaja;
3) andmed vaidlustatava otsuse kohta või vaidlustatava toimingu kirjeldus;
4) põhjused, miks kaebuse esitaja leiab, et vaidlustatav otsus või toiming rikub tema õigusi;
5) põhjused, miks kaebuse esitaja leiab, et vaidlustatav otsus või toiming ei ole seaduslik;
6) kuidas ja millal sai kaebuse esitaja vaidlustatavast otsusest või toimingust teada;
7) kaebuse esitamise tähtaja ennistamise taotlus ja tähtaja möödalaskmise põhjused, kui kaebus esitatakse pärast kaebuse esitamise tähtaja möödumist;
8) kaebuse esitamise kuupäev.
Kaebaja allkirjastab kaebuse.
Mittenõuetekohase või mittetähtaegselt esitatud kaebuse võib valimiskomisjon jätta läbi vaatamata. Kaebuse läbi vaatamata jätmisel võib Vabariigi Valimiskomisjon selle edastada riigi valimisteenistusele kaebuse esitajale vastamiseks.
Kaebuse läbivaatamine Vabariigi Valimiskomisjonis
Kaebuse läbivaatamine on avalik. Valimiskomisjon teatab kaebuse esitajale kaebuse läbivaatamise aja ja koha. Valimiskomisjon kas rahuldab kaebuse, jätab rahuldamata või rahuldab kaebuse osaliselt. Kaebuse rahuldamise korral võib valimiskomisjon otsustada tühistada vaidlustatud valimiskomisjoni otsuse, samuti teha täiendavaid toiminguid, nt algatada järelevalve valimiskomisjoni tegevuse üle või teha ettekirjutusi valimiskomisjonidele.
Kaebuse esitamine Riigikohtule
Kui huvitatud isik ei nõustu Vabariigi Valimiskomisjoni kaebuse läbivaatamisel tehtud otsusega või leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse või toiminguga rikutakse tema õigusi, võib ta esitada kaebuse Riigikohtule põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses sätestatud korras. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest või toimingu sooritamisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu, kes edastab selle oma selgitustega Riigikohtule.

Allikas: arhiiv lehest http://www.vvk.ee/valijale/kaebused/kaebus/

Praegu näeb see lehekülg välja selline 1 lausega, et info asub valimised.ee lehel.

Kaebuse esitamise info on kustunud ja asendunud viitega valimised.ee lehele
Kaebuse esitamise info on kustunud ja asendunud viitega valimised.ee lehele

Kui minna uuel lehel kaebuste alamlehele, siis saab lugeda lühikest ja kasutut teksti:

Avaldused ja kaebused

Isik, kes leiab, et valimiste korraldaja on rikkunud tema õigusi või rikkunud seadust muul viisil, võib esitada avalduse puuduste kohta valimiste korralduses.

Kaebus on Vabariigi Valimiskomisjonile esitatav seaduse nõuete kohaselt vormistatud taotlus vaadata läbi ja tühistada valla või linna valimiskomisjoni otsus või tunnistada seadusevastaseks valimiste korraldaja või valla või linna valimiskomisjoni toiming.

Allikas: https://www.valimised.ee/et/valimiste-meelespea/avaldused-ja-kaebused

Pilt

kaebuse esitamist takistava napi infoga
Pilt kaebuse esitamist takistava napi infoga

Järeldus ja õppetund ka teistele asutustele, et info kustutamine ei ole hea praktika. Eriti sellisel süsteemsel viisil.

Kevadel toimus valimiste teemaline seminar, kus Priit Vinkel lubas kandidaatidele portaali, milles nad saavad avaldada oma valimiste seisukohti. Septembris selgus, et seda ei tule. Mingisugust elektroonilist kandidaatide registreerimist ei toimu. Jätkuvalt trükid paberi arvutist välja, täidad käsitsi ja viid valimiskomisjoni kohapeale. Ma panin süsteemi proovile ja küsisin nii Vabariigi Valimiskomisjoni kui kohaliku komisjoni käest, kas kandideerimise avalduse võib esitada elektrooniliselt allkirjastatuna. Tegin seda neljapäeva pärastlõunal. Esmaspäeval vastas kohalik komisjon, et digitaalselt allkirjastatud fail on vastuvõetav. Pärast kandideerimise tähtaja kukkumist teisipäeval kell 17, tuli ametlik vastus ka Vabariigi Valimiskomisjonilt, kolmapäeval kell 11.57. Valimisteenistuse asejuht Arne Koitmäe: “Nendel valimistel saab kandideerimisdokumente esitada e-postiga digitaalselt allkirjastatult. Eraldi infosüsteemi selleks loodud ei ole,”

Eestil on veel palju areneda e-riigina, sest kandidaadid ei saa elektrooniliselt avaldust esitada ilma selle kohta eraldi küsimata. Kandideerimise lehel ei olnud infot, et dokumendid võib saada arvutiga. Palju poleks vaja olnud: kandideerimise avalduse võib saata digitaalselt allkirjastatud failidena.

Add a Comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga